Contact met

Hond & Baas ZENtraal

Als ik uw interesse heb gewekt, neem dan vrijblijvend contact op.

Stuur een mail naar:

 

 

 INFO@HONDENBAASZENTRAAL.NL

 

 

Tot gauw!

Welkom

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden  & Privacyverklaring.

Algemene voorwaarden 

 

I. Definities 

Omschrijving van de begrippen Hond & Baas ZENtraal,  Renzina Olde Heuvel - Heuker gevestigd te Zuurdijk.

Cursist: de eigenaar of begeleider van de hond, die Hond & Baas ZENtraal opdracht geeft inzake het afnemen van een aanbod.

De overeenkomst: de overeenkomst tussen de cursist en Hond & Baas ZENtraal, waarbij Hond & Baas ZENtraal zich verbindt tot het leveren van een door haar aangeboden aanbod.

Aanbod: Een van de door Hond & Baas ZENtraal aangeboden begeleiding, training, cursus, gedragstherapie, of andere behandelwijze. 

 

II. Algemeen

 • Alle tussen Hond & Baas ZENtraal en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

 • Hond & Baas ZENtraal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 • Hond & Baas ZENtraal zal de cursist en hond naar beste vermogen begeleiden.

 • De cursist is minimale leeftijd 18 jaar, bij een minderjarige is toestemming van gezaghebbende ouder(s) of voogd nodig.  

 • Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen ten allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cursist en uitsluitend wanneer Hond & Baas ZENtraal ervan overtuigd is dat de belangen van de cursist, de hond en/of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Inschrijving therapieën, training en advies

 • De cursist meldt zich aan bij Hond & Baas ZENtraal via mail of telefonisch voor een gewenst aanbod.

 • Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van Hond & Baas ZENtraal

 • Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Hond & Baas ZENtraal. De cursist blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

 • Hond & Baas ZENtraal kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie / advies/training kan echter niet gegeven worden.

 • Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

IV. Afspraken, betaling

 • Gemaakte afspraken tussen Hond & Baas ZENtraal en cursist kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren door de cursist worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cursist kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

 • Indien door ziekte of overmacht van Hond & Baas ZENtraal een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt  Hond & Baas ZENtraal er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

 • Na de aanmelding stuurt Hond & Baas ZENtraal een afspraakbevestiging, deze verplicht de cursist tot betalen.

 • De afspraakbevestiging, factuur en indien noodzakelijk het intakeformulier, wordt desgewenst per mail toegestuurd.

 • De cursist voldoet het verschuldigde cursus bedrag minimaal 3 dagen voor aanvang van het aanbod, middels een Tikkie, op de daarvoor aangegeven rekening ten name van R. Heuker.

 • U mag in twee termijen betalen in een periode van in twee maanden. 

 • Indien u gebruik maakt van twee termijn betalingen, dient u het tweede termijn betaald te hebben 4 weken na de 1ste les dag. Hond & Baas ZENtraal heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen, of een reeds ingeplande afspraak af te zeggen indien u de betaling niet tijdig nakomt.  

 • Indien de les langer dan 45 minuten heeft geduurd wordt dit in rekening gebracht met € 0,75 per minuut.

 • Hond & Baas ZENtraal heeft het recht om de afspraak af te zeggen indien de betaling vooraf niet heeft plaats gevonden.

 • In overleg mag betaling tijdens de intake contant betaald worden. 

V. Huisbezoek gedragstherapie

 • Ter voorbereiding op het huisbezoek heeft u voor Hond & Baas ZENtraal een intakeformulier ingevuld, dit is noodzakelijk, zonder een goed ingevuld intakeformulier kan er geen huisbezoek plaats vinden.

 • Dit ingevuld formulier is minimaal 3 dagen voor de afspraak per mail retour ontvangen. 

 • Indien het huisbezoek langer dan 2 uur duurt, wordt dit in rekening gebracht met € 0,75 per minuut.

VI. Hondenwelzijn en veiligheid

 • Het probleem gedrag van uw hond mag absoluut niet met opzet uitgelokt worden wanneer u een filmpje voor Hond & Baas ZENtraal maakt, of tijdens het huisbezoek.

 • Wanneer er sprake of vermoeden is van agressie, wordt de cursist verzocht om daarin een maatregelen te nemen. Deze maatregelen zijn nodig om het huisbezoek voor u, uw hond en Hond & Baas ZENtraal, veilig te laten verlopen.

 • In alle gevallen bent u verplicht om de voorgestelde maatregelen van Hond & Baas ZENtraal in acht te nemen om het huisbezoek door te laten gaan.

 • Hond & Baas ZENtraal behoudt het recht om cursus te beëindigen, wanneer de cursist de veiligheid van Hond & Baas ZENtraal en/of de veiligheid van de hond in het geding brengt, dit ter beoordeling van Hond & Baas ZENtraal. In dit geval is terugbetaling van het reeds betaalde cursus bedrag niet van toepassing

 • Hond & Baas ZENtraal behoudt het recht om de cursist uit te sluiten van het aanbod indien de conditie of gezondheid van de hond of cursist dit aannemelijk maakt. In dit geval is (deels) terugbetaling van het reeds betaald cursus bedrag van toepassing.

VII. Aansprakelijkheid

 • Hond & Baas ZENtraal behoudt zich het recht voor een cursist te weigeren wanneer een cursist weigert mee te werken aan een opgestelde therapie. In dit geval is terugbetaling van het reeds betaalde cursus bedrag niet van toepassing.

 • Het aanbod of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cursist. Hond & Baas ZENtraal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

Privacyverklaring

 

Inleiding

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Contactgegevens

https://www.hondenbaaszentraal.nl

Renzina Olde Heuvel – Heuker

Hoofdweg 39, 9966 VA Zuurdijk

Renzina Olde Heuvel – Heuker is de Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben te bereiken via info@hondenbaaszentraal.nl

Hond & Baas ZENtraal is het hondencentrum waar u advies en informatie krijgt over het gedrag van uw hond. Ik bied advies op maat in de vorm van individuele begeleiden en gedragstherapie.

 

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

 • voor dienstverlening, verslaglegging van consulten en communicatie met u

 • voor de financiële administratie voor mijn belastingaangifte

 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Persoonsgegevens die ik verwerk

Hond & Baas ZENtraal verwerkt een aantal gegevens van u omdat, u gebruik maakt van mijn dienst. Welke gegevens worden bewaard.

 • naam en achternaam

 • adresgegevens

 • telefoonnummer

 • mailadres

 • intakeformulier bij gedragsadvies en gedragstherapie (indien u van deze dienst gebruikt maakt)

 • mailwisseling

Uw gegevens worden ontvangen bij Hond & Baas ZENtraal via de hosting van Vimexx.

 

Hoe lang ik de gegevens bewaar

Al uw persoonsgegevens als naam – adresgegevens – telefoonnummer – mailadres die verstrekt zijn tijdens een hulpverleningsaanbod  worden voor de duur van 2 jaar bewaard.

Reden om vragen naar aanleiding van een cursus of gedragstherapie te kunnen beantwoorden.

 

U heeft de volgende rechten

Recht op inzage; om te weten welke gegevens van u verwerkt worden.

Recht op rectificatie; aanvullingen of verwijdering van gegevens indien dat nodig is, op uw verzoek.

Recht op overdracht; indien u besluit om van mijn dienst af te zien en dit bij een ander wenst voort te zetten, kunt u bij Hond & Baas ZENtraal een verzoek indienen en aangeven welke gegevens u wenst over te dragen.

Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens; wanneer u niet langer wenst dat uw gegevens niet langer gebruikt mogen worden, kunt u dit bij Hond & Baas ZENtraal aangeven via info@hondenbaaszentraal.nl 

Recht op het indienen van een klacht; u heeft de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Beveiliging

Hond & Baas ZENtraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hond & Baas ZENtraal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.